Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Duttal vidareutvecklar molekyl mot fetma

SLU-forskarna Paresh Dutta och Kjell Malmlöf har tagit fram en ny typ av fettbaserade molekyler och visat att dessa på ett effektivt sätt minskar vikten hos feta råttor och möss, vilket snart kommer att publiceras. Molekylerna är patentsökta och tillsammans med SLU Holding AB har forskarna nu startat bolaget Duttal AB för att fortsätta utvecklingen av en produkt mot fetma. Ett nytt forskningsanslag möjliggör de förstudier som behövs för senare kliniska prövningar på människa.

År 2015 kommer cirka 2,3 miljarder vuxna att vara överviktiga och mer än 700 miljoner att ha fetma, enligt WHO:s uppskattningar. Globalt är fetma en av de vanligaste dödsorsakerna och leder ofta till hjärt-kärlsjukdomar, förhöjda halter av blodfetter och typ 2-diabetes.

Idag finns få godkända läkemedel mot fetma och övervikt och många medel som testats har haft oönskade biverkningar. De nya molekylerna, som i grunden är modifierade triglycerider (”fetter”), där en av de tre fettsyrorna har bytts ut mot lipoinsyra, påverkar regleringen av energibalansen i kroppen.

– Grunden till övervikt är att kroppen tillförs för mycket energi i förhållande till förbrukningen. Överskottet lagras då i form av kroppsfett. Vad våra molekyler gör, är att minska födointaget samt att stimulera kroppen att bränna fett istället för att lagra energin och detta leder till viktminskning, berättar Paresh Dutta.

I konkurrens med andra nordiska forskargrupper beviljades SLU-forskarna i december ett anslag i form av ett Exploratory Pre Seed Grant från danska Novo Nordisk Fonden.

– Anslaget ger en bra bas för fortsatt utveckling av ett intressant koncept som bygger på hittills oprövade principer, och vi tror att detta kan leda till en god effekt utan biverkningar, kommenterar Kjell Malmlöf.

SLU Holding går nu in som delägare i det samägda bolaget Duttal AB för att kunna bidra med kompetens inom affärsutveckling och kapital för att vidareutveckla forskningsresultatet till en innovation.

– Upptäckten visar på den stora innovationspotential som finns inom SLU:s forskning. Dutta och Malmlöf kan ha funnit en lösning på ett världsomspännande problem, berättar Johannes Dyring, VD på SLU Holding AB.

Duttal har fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom Uppsala Innovation Centre (UIC) i programmet UIC Business Lab.

 

 

För mer information, kontakta gärna:
Paresh Dutta
Professor i livsmedelskemi vid SLU:s institution för livsmedelsvetenskap
E-post: paresh.dutta@slu.se 
Tel: 018-67 20 68

Kjell Malmlöf
VD, Duttal AB, och forskare vid SLU:s institution för anatomi, fysiologi och biokemi
E-post: kjell.malmlof@slu.se 
Tel: 018-67 21 85

Johannes Dyring
VD, SLU Holding AB
E-post: johannes.dyring@slu.se
Tel: 018-67 25 45

Om SLU Holding AB
SLU Holding AB fokuserar sina investeringar på forskningsbaserade innovationer inom den s k gröna sektorn, från human och djurhälsa till förnyelsebar energi, livsmedel och bioteknologi. SLU Holding är helägt av SLU (Sveriges lantbruksuniversitet).

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar Almi Företagspartner Uppsala AB, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS), SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Innovationsbrons inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se