Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

UICs styrelseledamot Hans Enocson i paneldiskussion i Almedalen

130521_130704_Hans_Enocson

Swedish Incubators & Science Park (SISP) är på plats I Almedalen för att diskutera innovationsdriven näringslivsutveckling med politiker, beslutsfattare, näringslivsföreträdare och journalister. Under onsdagen hölls en sändning av SISP-Tv då UICs styrelseledamot Hans Enocson, Nordenchef på General Electric deltog i en paneldiskussion.

Tillsammans med ledande politiker, beslutsfattare och näringslivsföreträdare diskuterade SISP tillväxt och jobbskapande genom innovationsdriven näringslivs-utveckling. I panelen deltog UICs styrelseledamot Hans Enocson som är Nordenchef på General Electric, Charlotte Brogren Generaldirektör VINNOVA, Göran Lundwall Vd och koncernchef ALMI, Jessica Polfjärd Riksdagsledamot (M), Patrik Björck Riksdagsledamot (S), Cecilia Driving Vd RISE och Tobias Krantz Chef Utbildning, Forskning & Innovation Svenskt Näringsliv. SISPs Vd Magnus Lundin modererade diskussionen.

Se och hör panelen diskutera vad näringslivet önskar av innovationsstödsystemet, hur politiken ska ta tillvara på potentialen i forskning och innovationsdriven näringslivs-utveckling, samt situationen vad gäller finansiering för bolag i tidiga skeden. SISP-Tv

 

Om Swedish Incubators &Science Parks
Swedish Incubators & Science Parks (SISP) är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks.SISPs 65 medlemmar representerar tillsammans en nationellt sammanhängande struktur av 80 regionala verksamheter över hela Sverige. Dessa miljöer har över 5000 kunskapsbaserade och tillväxtorienterade företag med omkring 72 000 sysselsatta.

SISPs medlemmar erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster, samt bedriver en nära samverkan med aktörer från offentlig sektor, akademi och näringsliv, s.k. triple helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Sveriges inkubatorer och science parks fyller centrala roller i Sveriges regionala näringslivsutveckling och internationalisering, där de deras verksamheter bland annat bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. På medlemmarnas uppdrag bedriver SISP erfarenhetsutbyte mellan medlemmar och övriga aktörer i innovationssystemet, omvärldsbevakning, samt verkar genom nationell dialog för bästa möjliga förutsättningar för branschen. www.sisp.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar Almi Företagspartner Uppsala AB, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS), SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden).www.uic.se