Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

ScandiDos till First North

ScandiDos är ett snabbväxande bolag inom strålterapi av cancer som står inför intressanta produktlanseringar under 2014. För att säkerställa en lyckad lansering av dessa produkter och därmed fortsatt stark tillväxt genomför ScandiDos en nyemission på 21,75 miljoner kronor samt en listning av bolagets aktie på NASDAQ OMX First North.

ScandiDos är ett Uppsalabaserat bolag som utvecklar mätsystem för kvalitetssäkring i samband med avancerad strålbehandling av cancer. Bolaget grundades 2002 och lanserade sina första produkter 2006 och har sedan dess framgångsrikt levererat system för kvalitetssäkring till över 400 cancerkliniker världen över.

Styrelsen för ScandiDos har beslutat genomföra en nyemission om 1 500 000 aktier riktad till allmänheten och institutioner i Sverige. Teckningskursen för erbjudandet är 14,50 kronor per aktie, vilket innebär att bolaget tillförs 21,75 mkr. Teckningstiden i nyemissionen löper från den 3 till den 21 mars och preliminär första dag för handel på NASDAQ OMX First North är den 11 april 2014.

Bakgrund och motiv
ScandiDos är väl positionerat inom kvalitetssäkring av strålterapi och står inför en intressant utveckling. Under de senaste åren har bolaget investerat betydande resurser i produktutveckling och under 2014 kommer flera produkter att lanseras, vilket innebär en väsentlig breddning av produktportföljen.

De nya produkterna, som redan genererat ett betydande intresse, stärker ScandiDos tillväxtmöjligheter både på kort och lång sikt. ScandiDos verkar på en global marknad och för att nå en betydande och uthållig tillväxt krävs också att bolaget ökar sina resurser inom försäljning och marknadsföring.

Genom den förestående nyemissionen tillförs ScandiDos expansionskapital som möjliggör en offensiv tillväxtstrategi samt finansierar ett ökat rörelsekapitalbehov.

– Genom den förestående emissionen i samband med listning på NASDAQ OMX First North stärker vi vår finansiella ställning och får de resurser vi behöver för vår tillväxtsatsning. Att marknadsansluta vår aktie är ett naturligt steg för ScandiDos. Som publikt bolag kommer vi att få bättre frihetsgrader att vidareutveckla bolaget både organiskt och via förvärv, säger Görgen Nilsson, vd och grundare av ScandiDos.

ScandiDos har fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom Uppsala Innovation Centres affärsutvecklingsprogram UIC Business Accelerator och ingår i dag i UIC Alumni.

För mer information se ScandiDos hela pressmeddelande

För mer information: 
Görgen Nilsson, vd
ScandiDos
Tel: 018-472 3032
E-post: gorgen.nilsson@scandidos.com

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om ScandiDos
ScandiDos har med sin produkt Delta4 phantom under de senaste fem åren utvecklats till att bli världsledande inom kvalitetssäkring av avancerad strålterapi av cancer och genom detta säkerställa att den behandling som ges med teknikerna IMRT eller VMAT är korrekt. Delta4 är en produktplattform med avancerade mätsystem och beräkningsprogram som kvalitetssäkrar hela behandlingskedjan, från ordination till sista behandlingsfraktion med unik noggrannhet och effektivitet. Vid avvikelser kan de avancerade analysverktygen i Delta4 användas för att identifiera felkällor så att dessa kan åtgärdas. www.scandidos.com

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC­-bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se