Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Sensidose har fått läkemedel för behandling av Parkinsons sjukdom godkänt av Läkemedelsverket

Sensidose

Uppsalabaserade Sensidose har under några år utvecklat ett helt nytt och patenterat system för individuell dosering av tablettläkemedel. I systemet ingår en elektronisk doseringsapparat MyFID, som ger patienten individuellt anpassade läkemedelsdoser i form av mikrotabletter. Den första tillämpningen avser behandling av Parkinsons sjukdom med tablettläkemedlet Flexilev®. Läkemedelsverket har nu godkänt Flexilev®. Doseringsapparaten MyFID® fick CE-godkännande under hösten 2013.

– Det är mycket glädjande att vi nu fått Flexilev® godkänt av Läkemedelsverket. Nästa steg är att ansöka hos TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, om pris och subvention av produkten. Målsättningen är att under början av hösten lansera doseringssystemet i Sverige som första marknad, säger Jack Spira, vd i Sensidose.

– Med hjälp av dosautomaten och Flexilev® kan vi erbjuda ett helt nytt sätt att skräddarsy tablettbehandling vid Parkinsons sjukdom. Förutom att varje patient får rätt dos, vid rätt tillfälle, kan patienten enkelt och exakt med hjälp av dosautomaten återkoppla symptom och effekter till behandlande läkare, fortsätter Jack Spira.

Systemet, MyFID®, som Sensidose har utvecklat och patenterat, möjliggör att doseringen kan finjusteras med hjälp av mikrotabletter och en elektronisk dosautomat, som liknar en smart telefon med tryck-känslig skärm. Via denna kan patienten också justera sin dos och registrera effekter och eventuella biverkningar. Mikrotabletterna, Flexilev®, innehåller levodopa och karbidopa 5 mg resp. 1.25 mg i en ny lättlöslig beredningsform. Det finns flera exempel på sjukdomar där denna nya princip för tablett behandling, med individanpassade doser, kan innebära betydande förbättringar för patienten. Initialt ligger fokus på Parkinsons sjukdom.

– Under det senaste halvåret har vi genomfört en rad tester av systemet. Det handlar bl a om klimattester och elektroniktester. I samband med CE-märkningen har också grundliga genomgångar av företagets kvalitetssystem och styrning gjorts. Mjukvaruprogrammeringen har varit omfattande. Tillverkning av dosautomat och mikrotabletter sker hos kontrakterade underleverantörer i Sverige. Alla förutsättningar är uppfyllda för att kunna leverera en unik produkt som har möjlighet att förbättra dagens behandling av Parkinsons sjukdom, framhåller Jack Spira.

Dosautomaten har utvecklats i samverkan med läkare, sköterskor och ett patientråd för Parkinsons sjukdom. Denna samverkan spelar en mycket viktig roll i utvecklingsarbetet. Systemet från Sensidose täcker stora medicinska behov speciellt för de patienter som behöver en noggrant titrerad dos.

– Vid vissa sjukdomstillstånd är en noga individanpassad dosering av läkemedel viktigt för optimal behandlingseffekt. Marginaler mellan underdosering utan effekt och överdosering med besvärliga biverkningar kan vara små. Här kommer systemet från Sensidose att fylla en viktig funktion, säger Sten Magnus Aquilonius, professor emeritus vid Institutionen för Neurovetenskap, Neurologi, vid Uppsala Universitet, en av grundarna till, och styrelseledamot i Sensidose.

Sensidose har tidigare fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre (UIC) och ingår i dag i UIC Alumni.

För ytterligare information: 
Jack Spira, vd
Sensidose AB
Tel: 0722 – 50 62 72
E-post: jack.spira@sensidose.se

Om Parkinsons sjukdom
Parkinsons sjukdom är en neurologisk folksjukdom med 22 000 personer drabbade enbart i Sverige. Symptomen präglas av stelhet, rörelsefattigdom och skakningar. Symptomen utvecklas successivt under många år och en framgångsrik behandling kräver individanpassad dosering. Patienterna behandlas idag med ett flertal läkemedel, där levodopa som föreslogs av professor Arvid Carlsson som terapi redan på 50-och 60 talet, fortfarande utgör basbehandling vid Parkinsons sjukdom.

Om Sensidose AB
Sensidose AB är ett Uppsalabaserat läkemedelsföretag som utvecklar nya läkemedel och system för individuell dosering av läkemedel. Bolaget har initialt tagit fram ett doseringssystem som bygger på egenutvecklade mikrotabletter i kombination med en elektronisk dosautomat för framräkning av individuella doser. Bolagets första mikrotablett Flexilev® är läkemedel för behandling av Parkinsons sjukdom – Flexilev® är godkänt av Läkemedelsverket. Dosautomaten MyFID® är CE-märkt. Andra indikationsområden som är lämpliga för systemet är bl.a. smärtbehandling, diabetes och epilepsi. Bakom bolaget står personer som varit med och grundat företagen NeoPharma och Orexo. Bolagets hemsida: www.sensidose.se

Risker beträffande framåtriktade kommentarer
Sensidose påpekar att framåtblickande uttalanden eller prognoser som gjorts av Sensidose, inklusive de som gjorts i detta tillkännagivande, är föremål för risker och osäkerheter som kan medföra att faktiska resultat avviker väsentligt från de förväntade. Av sin natur är framtidsinriktade uttalanden befattade med risker och osäkerheter eftersom de relaterar till framtida händelser och är beroende av omständigheter som kan inträffa i framtiden. Det finns flera faktorer som kan orsaka att faktiska resultat och utveckling kommer att skilja sig väsentligt från dem som förutses. Dessa inkluderar bland andra risken att nya produkter ej når kommersiell framgång, risken att patenträttigheter löper ut eller förloras, svårigheter i tillverkningsprocessen, risk för försening av nya produktlanseringar och svårigheterna att erhålla och bibehålla myndigheters godkännande för produkter.

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se