Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Airwatergreen får 1,58 mkr från Energimyndigheten för energisnålare virkestorkning i skogsindustrin

Airwatergreen får 1,58 miljoner kronor från Energimyndigheten för att anpassa sin energisnåla avfuktningsteknik, så kallad Varmkondensering, till skogsindustrin. Företaget ska nu bygga en fullskalig prototyp som ska installeras i en kommersiell kammartork för att verifiera utförda tester i mindre skala som visar på en möjlig besparing på 40 procent vid virkestorkning. Detta skulle innebära en årlig energibesparing på totalt 2,5TWh för Sveriges alla kammartorkar. Projektet förväntas få stor betydelse för den svenska skogsindustrin som genom energibesparingen kan effektivisera sin produktion och stärka sin konkurrenskraft.

Tester som har utförts i Norrskogs sågverk i Hissmofors visar att Airwatergreens värmedrivna kondenseringsteknologi Varmkondensering minskar energiåtgången vid virkestorkning i kammare med upp till 40 procent. För Sveriges alla 1500 kammartorkar skulle detta innebära en total energibesparing på 2,5TWh per år. Airwatergreen får nu 1,58 miljoner kronor från Energimyndigheten för att anpassa tekniken till virkestorkning och verifiera dessa tester i full skala i en kommersiell kammartork.

– Om Sveriges alla kammartorkar installerades med ett varmkondenseringssystem den 1 januari 2015 så skulle Sveriges totala energibesparing till år 2020 bli 15TWh, vilket motsvarar 75 procent av den svenska industrins del av klimatmålet EU202020. Kostnaden för att nå en sådan besparing uppskattas bli ca 10 procent av vad regeringen tidigare har beräknat att samma energibesparing kommer att kosta Sverige. Det ger projektet en dimension av nationell betydelse, säger Jonas Wamstad, vd för Airwatergreen.

Resultatet från projektet är direkt exploaterbart och beräknas kunna användas i den svenska skogsindustrin inom sex månader efter projektets avslut. Tekniken kommer att kunna komplettera befintliga kammartorkar vilket innebär att investeringshinder förväntas bli låga.

– Istället för att bränna denna enorma energimängd i torkprocessen kommer skogsindustrin nu alltså att kunna sälja den på biobränslemarknaden, öka intäkterna och stärka sin konkurrenskraft. Återbetalningstiden på en sådan investering förväntas bli mycket kort, säger Jonas Wamstad.

Om Varmkondensering
Airwatergreen har utvecklat den nya kondenseringsteknologin Varmkondensering som har förmåga att med hjälp av enbart värme som insats kondensera fukt till flytande vatten. Tekniken är idag produktifierad och anpassad för fukthantering i byggnader. Förmågan att använda värme för avfuktning är särskilt attraktiv för skogsindustrin som har god tillgång på värme genom förbränning av de restprodukter som skapas i sågverken.

Virkestorkning sker idag i stor utsträckning genom att virket hettas upp i ugn varpå vattnet i virket förångas. När luften i ugnen är mättad på vatten öppnas en lucka där ångan släpps ut ur kammaren, varpå ny kall uteluft tas in och cykeln börjar om. Varmkondensering erbjuder möjligheten att återvinna 32% av förångningsenergin som finns i ångan genom att kondensera ångan redan inne i kammaren och endast avlägsna flytande kondensvatten.

Varmkondensering kan göras helt värmedriven och utnyttjar tillgången på värme som redan finns tillgänglig i kammartorkar. Investeringshindren för tillämpningen av teknologin är låga eftersom tekniken enkelt kan integreras i befintliga kammartorkar.

För mer information:
Jonas Wamstad, vd Airwatergreen
Tel: 0708-671 138
E-post: jonas@airwatergreen.com

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Airwatergreen
Airwatergreen är en pionjär inom vatten- och fukthanteringsteknologi. Bolaget grundades år 2009 i Uppsala och har utvecklat en ny metod för att kondensera fukt till flytande vatten med hjälp av värme istället för det traditionella kyla. Genom att använda värme kan kondensering ske effektivt även i låga temperaturer. Metoden, som kallas Varmkondensering, nådde marknaden i slutet av 2013 i form av avfuktaren Airwatergreen AWD450.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut uppmätte i november 2013 en halverad energianvändning hos AWD450 för att kondensera fukt ur luften jämfört med marknadens näst bästa produkt från en marknadsledande konkurrent. En halverad energianvändning betyder en halverad energikostnad, och för många lokaltyper är återbetalningsperioden för AWD450 så kort som 18 månader.

Varmkondenseringens förmåga att kondensera i låga temperaturer förväntas ändra fukthanteringsmarknaden i grunden eftersom den möjliggör användandet av kondensering i alla typer av lokaler och miljöer. Kondensering är betydligt enklare att installera och hantera än t.ex. sorptionsavfuktning. Läs mer om Airwatergreen på airwatergreen.com

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se