Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Sprint Bioscience genomför spridningsemission och listning på First North

Sprint_Bioscience

Sprint Bioscience utvecklar innovativa läkemedel inom cancerområdet. Bolaget har en metodik för att identifiera och utveckla läkemedelsprojekt på ett kostnads- och tidseffektivt sätt. Målsättningen är att ta fram läkemedelskandidater till de globala läkemedelsbolagen för fortsatt klinisk utveckling. För att finansiera den fortsatta utvecklingen av bolaget samt möjliggöra en listning på NASDAQ First North genomförs en spridningsemission på 22,5 mkr. Preliminär första dag för handel på First North är den 7 november 2014.

Sprint Bioscience utvecklar innovativa läkemedel inom cancer med särskilt fokus på tumörmetabolism där bolaget har ett gediget kunnande och en världsledande position. Sprint Bioscience affärsidé är att arbeta med en bred projektportfölj och på kort tid utveckla projekt i den prekliniska fasen fram till en punkt där det är möjligt att ingå kommersiella partnerskap med större läkemedelsbolag.

Sprint Bioscience vision är att bli ett lönsamt utvecklingsbolag som på ett effektivt sätt driver innovativa projekt från upptäcktsfasen fram till kliniska studier och därefter, tillsammans med partners, utvecklar projekt fram till marknadslansering. Sprint Bioscience har som målsättning att ingå ett större licensavtal per år, varav det första förväntas ingås inom tolv månader.

För att finansiera bolaget fram till ett första licensavtal kan ingås samt bredda aktieägandet inför listningen på First North har Sprint Bioscience beslutat att genomföra en nyemission av 1 500 000 aktier riktad till allmänheten och institutionella investerare i Sverige. Teckningskursen i nyemissionen är 15 kronor per aktie, vilket innebär att bolaget, vid full teckning, tillförs 22,5 mkr före transaktionskostnader. I emissionen föreligger teckningsförbindelser från befintliga ägare och nya investerare på totalt 11,1 mkr. Teckningstiden i emissionen löper från den 6 till den 24 oktober 2014.

Bakgrund och motiv
Sprint Bioscience har sedan starten 2009 byggt ett bolag med ledande kompetens inom tumörmetabolism. Vidare har bolaget etablerat en välfungerande metodik för att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt utveckla projekt från idéstadiet fram till läkemedelskandidater. De senaste årens arbete har resulterat i en bred projektportfölj från tidig etableringsfas till optimering mot en klinisk läkemedelskandidat. För två av projekten bedrivs aktiva diskussioner med större läkemedelsbolag kring licensavtal.

För att kunna fortsätta utvecklingen av befintliga projekt samt addera nya projekt behöver bolaget tillföras ytterligare kapital. Kapitaltillskottet från den förestående emissionen finansierar Sprint Bioscience fram till utgången av 2015.

”Sprint Bioscience befinner sig i ett spännande läge där vi har en väl fungerande metod för utveckling av läkemedelskandidater samt en bred projektportfölj bestående av innovativa projekt. Vidare har vi etablerade relationer med ett stort antal globala läkemedelsbolag, varav flera har visat intresse för våra projekt. Vi befinner oss för närvarande i kommersiella diskussioner för två av våra projekt och vi ser goda möjligheter att dessa skall resultera i licensavtal under nästa år. Den förestående emissionen och listningen på First North stärker vår finansiella ställning samt ökar vår trovärdighet som en långsiktig samarbetspartner till de etablerade läkemedelsbolagen”, säger Anders Åberg, grundare och VD i Sprint Bioscience.

Erbjudandet i sammandrag
Teckningskurs: 15 kronor per aktie
Minsta post för teckning: 400 aktier motsvarande 6 000 kronor
Teckningstid: 6 till 24 oktober 2014
Beräknat datum för
offentliggörande av utfall: 28 oktober 2014
Beräknad dag för betalning: 3 november 2014
Antal erbjudna aktier: 1 500 000
Emissionsbelopp: 22,5 mkr
Värdering, pre money: 75,6 mkr
Preliminär första handelsdag: 7 november 2014

Erbjudandet innebär att antalet aktier kommer att öka med maximalt 1 500 000 aktier från 5 044 636 aktier till 6 544 636 aktier, vilket motsvarar 22,9 procent av rösterna och kapitalet i bolaget. Styrelsen för Sprint Bioscience avser att ansöka om upptagande av Bolagets aktier till handel på NASDAQ OMX First North.

Redeye AB agerar finansiell rådgivare och Certified Adviser till Sprint Bioscience i samband med nyemissionen och listning på NASDAQ OMX First North. Lindahl Advokatbyrå KB är juridiska rådgivare. Aktieinvest Fondkommission är emissionsinstitut i samband med nyemissionen.

Ytterligare information om emissionen och listningen på NASDAQ OMX First North, Informations-memorandum och teckningssedlar finns tillgängliga på Sprint Bioscience hemsida,www.sprintbioscience.se samt via Aktieinvest Fondkommissions hemsida; www.aktieinvest.se.

Informationstillfälle i samband med erbjudandet
Datum och tid: Torsdag 16 oktober kl 17.30
Plats: Redeye, Mäster Samuelsgatan 42 (Hötorgsskrapa 4), 10 tr.
Anmälan: events@redeye.se.

Sprint Bioscience har fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom UICs program UIC Business Accelerator samt UIC Business Lab och ingår i dag i UIC Alumni.

För vidare information, vänligen kontakta:
Anders Åberg, VD, Sprint Bioscience
Tel: 0762-738 777
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com
www.sprintbioscience.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 60 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se