27 maj 2015

Sensidose och Cenvigo i pilot ‒ självregistrering i hemmet ska förbättra Parkinsonbehandling

Akademiska_sjukhuset_pilot.jpg

Enligt ett pressmeddelande från Akademiska sjukhuset i Uppsala ska patienter med diagnostiserad Parkinson själva kunna registrera sin hälsostatus i hemmet med täta intervaller. Det är målet med en pilotstudie som startar i slutet av maj på Akademiska sjukhuset där UIC-bolagen Sensidose och Cenvigo medverkar. Syftet är att utveckla ny, avancerad mätteknik för bättre uppföljning och optimal läkemedelsbehandling.

– Det nya är att patienterna på sikt ska registrera sina symtom och hur de mår från hemmet och att uppföljningen ska ske med tätare intervaller än tidigare. Bättre kunskap om motorik och eventuella biverkningar gör att vårdpersonalen snabbare kan fånga upp signaler på förbättring eller försämring och vid behov anpassa läkemedelsdosen. Detta kan få stor betydelse för patientens hälsa och livskvalitet, men även bidra till att göra vården mer effektiv, säger Dag Nyholm, läkare på neurologkliniken, Akademiska sjukhuset, som ansvarar för pilotstudien.

Från och med 25 maj engageras patienter i en testgrupp där man prövar ut tekniken på Akademiska sjukhuset, bland annat en app för smartphone där patienterna själva senare ska registrera sin hälsostatus från hemmet. Frågorna handlar till exempel om stelhet, överrörlighet eller okontrollerade rörelser och muskelspänningar.

En av deltagarna är Terje Helland, som tycker att det är bra att patienterna involveras i utvecklingen av ny teknik:

– Sjukvården står inför ett paradigmskifte, med alltmer satsningar på e-vård. När ny teknik införs måste den vara lätt att använda. Att som patient själv rapportera in hur man mår kan göra läkarbesök mer effektiva, men också innebära att patienten slipper ta sig till sjukhuset, framhåller han.

Studien ingår i forskningsprojektet Musyq som syftar till att utveckla ny, avancerad mätteknik för uppföljning av hälsan hos patienter med Parkinson. Förutom Akademiska sjukhuset medverkar Sahlgrenska universitetssjukhuset, Uppsala universitet, Högskolan i Dalarna samt företagen Cenvigo och Sensidose. Projektet finansieras av Vinnova med tre miljoner kronor under två år inom ramen för programmet ”Innovationer för framtidens hälsa”.

Förutom en sensorplattform för objektiv utvärdering av sjukdomssymtom ska aktörerna tillsammans utveckla en ny process för inställning och dosjustering av läkemedel. Det övergripande målet är att patienterna ska få optimal medicinering.

– Målgruppen är patienter med Parkinson som får individuellt anpassad läkemedelsbehandling. Vår roll blir att samla in och analysera data om olika läkemedelsdoser, men även att utvärdera objektiva mätmetoder, avrundar Dag Nyholm.

Sensidose och Cenvigo har fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre (UIC). Sensidose ingår i UIC Alumni och Cenvigo har genomfört affärsutvecklingsprogrammet UIC Business Lab.

Läs Akademiska sjukhusets pressmeddelande här.

Bildtext: Terje Helland ingår i en pilotstudie på Akademiska sjukhuset som innebär att patienter med Parkinsons sjukdom på sikt ska registrera sina symtom och hur de mår från hemmet. Främsta målet är att patienterna ska få en så optimal läkemedelsbehandling som möjligt.
Foto: Elisabeth Tysk, Akademiska sjukhuset

För mer information, kontakta:
Dag Nyholm, läkare i neurologi och docent
Akademiska sjukhuset
Tel: 018-611 50 38

Elisabeth Tysk, presschef
Akademiska sjukhuset
Tel: 070-622 24 21

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet. www.akademiska.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats som världens 18:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI Global 2014. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC vänder sig till projekt och företag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. uic.se