14 juli 2015

Cavidi får lån på 10 miljoner euro från EIB

Cavidi

Europeiska investeringsbanken (EIB) har beviljat Cavidi, ett bioteknikföretag från Uppsala, ett långfristigt lån på 10 miljoner euro för framtagande av nästa generations automatiserade hiv-testinstrument (HIV viral load test). Detta är den första satsningen inom ramen för InnovFin Infectious Diseases (ung. InnovFin – smittsjukdomar), ett innovativt finansieringsinstrument förenat med hög risk som nyligen inrättades inom den nya generationens finansieringsinstrument för innovativa tillväxtföretag – InnovFin.

Cavidis nya hiv-testteknik har visat sig kunna användas vid enklare laboratorier och inte bara i renrum. Sådana lokaler är vanligt förekommande i låg- och medelinkomstländer, som ofta är de som drabbas hårdast av hiv-pandemin. Det nya testinstrumentet är ett genombrott, eftersom en korrekt mätning av den faktiska virusförekomsten hos hiv-patienter innebär att man avsevärt kan begränsa den växande aids-epidemin – en låg virusförekomst minskar riskerna för att viruset sprids.

Företaget räknar med att kunna lansera nästa generations hiv-testinstrument under 2016 och att kort därefter inneha en betydande del av marknaden för hiv-diagnostik vid vårdinrättningar såsom laboratorier på distriktssjukhus i låg- och medelinkomstländer.

Detta är den första EIB-satsning inom ramen för InnovFin Infectious Diseases som stöds av nya generationens finansiella instrument för innovativa tillväxtföretag ”InnovFin – EU-finansiering av innovation”, med ekonomiskt stöd från Europeiska unionen via Horisont 2020. Syftet med InnovFin Infectious Diseases är att EIB ska kunna finansiera högriskprojekt inom området för smittsamma sjukdomar, där risken är kopplad till ett framgångsrikt framtagande av innovativa vacciner, läkemedel eller läkemedelsutrustning och den framtida försäljningen av dessa.

Jonathan Taylor, EIB:s vice ordförande med ansvar för utlåning i Sverige, säger: ”Vi är glada över att samarbeta med Cavidi i denna genombrottsverksamhet eftersom EU:s bank på så sätt kan stödja framtida teknik som kommer att bekämpa hiv-pandemin på ett effektivt sätt när den tillämpas i praktiken. I och med detta första lån inom ramen för InnovFin Infectious Diseases kan vi bekräfta vårt åtagande att underlätta tillgången till finansiering inom den medicinska sektorn, särskilt när det gäller högriskprojekt. Detta är viktigt för att minska klyftan mellan ren forskning och utveckling (FoU) och kommersiellt bärkraftiga företag i Europa. Projekt som detta stärker konkurrenskraften och ökar den innovativa kapaciteten inom europeiska hälsorelaterade industrier och verksamheter och förbättrar därmed Europas ställning som stor teknikleverantör, samtidigt som det ger sysselsättningsmöjligheter för utbildad arbetskraft.”

John Reisky de Dubnic, Cavidis vd, tillägger: ”EIB:s nya finansieringsverktyg kommer att spela en central roll för utvecklingen av innovativa företag och nya kommersiella framgångar. De nya finansieringskällorna är mycket viktiga eftersom de är några av de få finansieringskällor som finns till företagens förfogande när de ska ta fram en kommersiell produkt efter ett lyckat FoU-projekt. Vi har en beprövad och effektiv teknik som kan hjälpa miljontals människor i de värst drabbade länderna. Tack vare stödet från EIB kommer vi att kunna genomföra vår teknik snabbare och förbättra tillgången till hiv-testinstrument för dem som lever med hiv, vilka är de som behöver dem allra mest.”

Carlos Moedas, kommissionsledamoten med ansvar för forskning, vetenskap och innovation, säger: ”Detta första lån inom ramen för InnovFin Infectious Diseases kommer att göra det möjligt att påskynda utvecklingen av ett innovativt instrument för att analysera behandlingar mot hiv vilket gagnar patienterna, men det kommer även att ge ett innovativt familjeägt företag i Europa möjlighet att växa. Detta är ett av flera exempel på hur Horisont 2020, EU:s finansieringsprogram för forskning och innovation, antar stora samhällsutmaningar och samtidigt stimulerar konkurrenskraften och tillväxten i Europa.”

En effektiv hiv-analys minskar kostnaderna för behandling med läkemedel och risken för att en person som lever med hiv kommer att smitta andra. Den gör det på så sätt lättare att hantera sjukdomen på ett effektivt sätt och begränsar spridningen samt det lidande och de kostnader som detta kommer att innebära för samhället i förlängningen.

Cavidi får avancerat affärsutvecklingsstöd genom företagsinkubatorn UICs program UIC Business Accelerator.


För mer information, kontakta:

EIB
Alicja Chytla
Tel: +352 4379 88233
E-post: a.chytla@eib.org
Internet: www.eib.org/press; pressavdelning: +352 4379 21000 – press@eib.org
Twitter @EIBtheEUBank

Cavidi
Andrew Oldfield
Tel: +46 70 279 8454
E-post: andrew.oldfield@cavidi.se
Internet: www.cavidi.com

Om EIB
Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens finansinstitut för långfristig finansiering och ägs av EU:s medlemsstater. Banken tillhandahåller långfristig finansiering till ekonomiskt bärkraftiga investeringar för att bidra till EU:s politiska mål. Under 2014 uppgick EIB:s finansiering i Sverige till 1,41 miljarder euro med huvudsaklig inriktning på projekt som främjar hållbara transporter, energieffektivitet och stadsutveckling (för mer information klicka här). www.eib.org

Om Cavidi
Cavidi är en svensk ledande leverantör av hiv viral load test. Cavidis produkter möjliggör en effektiv hantering av läkemedel mot hiv, så att människor som lever med hiv kan leva ett normalt liv. Cavidis virusförekomstdiagnostik minskar kostnaderna för behandling med läkemedel och spridningen av viruset. Cavidi är ett svenskt bioteknikföretag som använder sig av metoder och forskning från ledande virologer från Uppsala universitet. Cavidi har kontor i Sverige, Sydafrika, Indien och USA. www.cavidi.com

Om InnovFins finansiella produkter
Inom Horisont 2020, EU:s nya forskningsprogram för 2014–2020, har Europeiska kommissionen och Europeiska investeringsbanksgruppen (EIB och EIF) lanserat en ny generation finansiella instrument och rådgivningstjänster för att hjälpa innovativa företag att lättare få tillgång till finansiering. Under de närmaste sju åren kommer ”InnovFin – EU-finansiering av innovation” att erbjuda en rad skräddarsydda produkter som kommer att tillhandahålla över 24 miljarder euro i finansiellt stöd till forskning och innovation i små, medelstora och stora företag och initiativtagare till forskningsinfrastruktur. Finansieringen förväntas lägga grund för upp till 48 miljarder euro sammanlagt i investeringar i forskning och innovation.

InnovFin bygger vidare på framgången med det finansieringsinstrument för riskdelning som utvecklades inom EU:s sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling, som finansierade 114 forsknings- och innovationsprojekt till ett belopp av 11,3 miljarder euro och dessutom tillhandahöll lånegarantier till ett värde av över 1,4 miljarder euro.

InnovFins finansiella produkter kommer att backas upp med medel som avdelats inom Horisont 2020 och inom EIB-koncernen för stöd till forsknings- och innovationsverksamhet, som till sin natur är mer riskfylld och svårare att bedöma än traditionella investeringar och därför ofta har svårt att erhålla finansiering. Alla de planerade instrumenten kommer att styras av efterfrågan och det har inte gjorts någon förhandsuppdelning mellan sektorer, länder eller regioner. Företag och andra organisationer i EU:s medlemsstater och länder som är associerade till Horisont 2020 kan komma i fråga som slutmottagare.

InnovFin Infectious Diseases är ett nytt riskdelningsinstrument avsett att främja investeringar i FoU för framtagande av innovativa vacciner, läkemedel samt medicinsk och diagnostisk utrustning eller ny forskningsinfrastruktur för smittsamma sjukdomar. Med detta instrument kommer EIB att rikta in sig på projektutvecklare inom området för smittsamma sjukdomar som med framgång har slutfört det förkliniska stadiet och företrädesvis det tidiga stadiet i fråga om klinisk utveckling och som nu behöver klinisk validering eller är redo för kliniska försök i det senare stadiet. Tack vare EU-stödet kommer EIB att kunna erbjuda en rad finansiella högriskprodukter, från standardskuldinstrument (dvs. skuldinstrument med förmånsrätt samt efterställda och blandade skuldinstrument) till riskdelningsinstrument med efterskänksmöjligheter om projekten ifråga misslyckas. För att mildra de inneboende riskerna med instrumentet och säkerställa bästa möjliga fördelning av stödet, måste projekten ifråga ha en bevisad inverkan på folkhälsan och marknadspotential och initiativtagarna måste lova stå för en väsentlig del av finansieringen.

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats som världens 18:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI Global 2014. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och verktyg till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC vänder sig till projekt och företag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen innefattar bland annat fem programsteg och 70 handplockade affärscoacher från näringslivet som vägleder bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. uic.se