30 september 2015

Cavidi får lån på 10 miljoner euro

Cavidi

Europeiska investeringsbanken (EIB) har beviljat UICs alumnbolag Cavidi ett långfristigt lån på 10 miljoner euro för framtagande av nästa generations automatiserade hiv-testinstrument (HIV viral load test). 

Uppsalabaserade Cavidis nya hiv-testteknik har visat sig kunna användas vid enklare laboratorier och inte bara i renrum. Sådana lokaler är vanligt förekommande i låg- och medelinkomstländer, som ofta är de som drabbas hårdast av hiv-pandemin. Det nya testinstrumentet är ett genombrott, eftersom en korrekt mätning av den faktiska virusförekomsten hos hiv-patienter innebär att man avsevärt kan begränsa den växande aids-epidemin – en låg virusförekomst minskar riskerna för att viruset sprids.

Företaget räknar med att kunna lansera nästa generations hiv-testinstrument under 2016 och att kort därefter inneha en betydande del av marknaden för hiv-diagnostik vid vårdinrättningar såsom laboratorier på distriktssjukhus i låg- och medelinkomstländer.

Detta är den första EIB-satsning inom ramen för InnovFin Infectious Diseases som stöds av nya generationens finansiella instrument för innovativa tillväxtföretag ”InnovFin – EU-finansiering av innovation”, med ekonomiskt stöd från Europeiska unionen via Horisont 2020. Syftet med InnovFin Infectious Diseases är att EIB ska kunna finansiera högriskprojekt inom området för smittsamma sjukdomar, där risken är kopplad till ett framgångsrikt framtagande av innovativa vacciner, läkemedel eller läkemedelsutrustning och den framtida försäljningen av dessa.

”EIB:s nya finansieringsverktyg kommer att spela en central roll för utvecklingen av innovativa företag och nya kommersiella framgångar. De nya finansieringskällorna är mycket viktiga eftersom de är några av de få finansieringskällor som finns till företagens förfogande när de ska ta fram en kommersiell produkt efter ett lyckat FoU-projekt. (…) Tack vare stödet från EIB kommer vi att kunna genomföra vår teknik snabbare och förbättra tillgången till hiv-testinstrument för dem som lever med hiv, vilka är de som behöver dem allra mest.”
John Reisky de Dubnic, vd på Cavidi

En effektiv hiv-analys minskar kostnaderna för behandling med läkemedel och risken för att en person som lever med hiv kommer att smitta andra. Den gör det på så sätt lättare att hantera sjukdomen på ett effektivt sätt och begränsar spridningen samt det lidande och de kostnader som detta kommer att innebära för samhället i förlängningen.