1 februari 2016

Sök checkar för internationalisering

Stöd till insatser för internationalisering

Almi_Foretagspartner

Tillväxtverket har tilldelat Uppsala län 3,1 miljoner kronor, varav 1 miljon är öronmärkta för företag inom miljöteknik.

Vem kan söka?

Företagen ska ha 2-49 anställda. Företaget ska ha en nettoomsättning på minst 3 Mkr samt ha en stabil ekonomi som möjliggör utvecklingsinsatsen. Om det sökande företaget ägs av ett eller flera företag får det totala antalet anställda i hela koncernen ej överstiga 250 anställda.

För vad kan jag söka?

Stödet ska användas för att företaget skall nå nya marknader med extern kompetens. Det kan vara i form av konsulttjänster eller anställning av expertkompetens. Detta kan avse juridiska konsultationer, sökning av säljkanaler, anpassning av vara/tjänst, projektanställning, resor mm. Stödet kan inte användas till löpande traditionellt arbete eller till eget arbete av företagets ordinarie personal.

Hur mycket kan företaget få i stöd?

Företaget kan söka stöd på mellan 50 000 – 250 000 kr och kan få ersättning för upp till 50% av kostnaden. Resterande medfinansiering står företaget för i form av egen kontant insats.

När kommer programmet igång?

Programmet startar i november 2015 tillsammans med de nya regionala partnerskapen. Sista ansökningsdag är 2016-02-19. Två bedömningsmöten kommer att hållas och sökande företag bjuds in vid något av dessa tillfällen för en kort presentation. De sker i december 2015 samt i februari 2016.

EU-regler kan begränsa vem som får stöd

Tillväxtverket beviljar stöd till affärsutvecklingscheckar som ett så kallat försumbart stöd enligt Europeiska kommissionens förordning Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse (EUT L 352, 24.12.2013, s. 1-8). Hela det beviljade beloppet ska betraktas som ett försumbart stöd enligt kommissionens förordning.

Subventioner eller bidrag i form av stöd av mindre betydelse som ett företag kan ta emot får inte överstiga takbeloppet 200 000 euro under en treårsperiod (innevarande och 2 föregående beskattningsår).

Mer information 
Anette Widén, Almi Företagspartner
E-post: anette.widen@almi.se
Telefon: 018 – 18 52 15
www.almi.se