Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

UICs Vinnova-uppdrag för life science

Andy Browning. Foto: Mikael Wallerstedt

UIC fick vid årsskiftet i uppdrag av Vinnova att genomföra ett pilotprojekt för att utveckla en nationell plattform för spetskompetens till tidiga life science-bolag. Målet är att nystartade life science-bolag ska få tillgång till spetskompetens genom landets företagsinkubatorer oavsett var i Sverige bolaget har sin hemvist.

Vi ställer fyra frågor till Andy Browning som är projektledare för pilotprojektet på uppdrag av UIC. Andy arbetar till vardags som samverkansledare inom life science och hälsa på Uppsala universitet Innovation.

* Vad händer just nu inom projektet?
Just nu håller vi på att avsluta den första delen av projektet. De senaste månaderna har jag besökt alla åtta inkubatorer inom ALIS-gruppen (Association of Life Science Incubators in Sweden), där landets life science-inkubatorer ingår.  Det är viktigt att få en bild över deras gemensamma styrkor, behov och utmaningar, för att sedan identifiera områden där vi skulle kunna bli starkare genom att jobba tillsammans.

Vi hade nyligen ett möte med ALIS-gruppen för att diskutera vad vi har kommit fram till och vilka insatser vi ska prioritera. Vi har också en pågående dialog med Vinnova, som tilldelade UIC projektet och finansierar det, så att vi möter deras förväntningar.

* Vad ser du är den största fördelen med att utveckla en nationell plattform för spetskompetens till tidiga life science-bolag?
Det finns några områden där en eller ett par inkubatorer har blivit särskilt framgångsrika, men att denna ’best practice’ inte har lyfts upp till en nationell nivå. Här kan den nationella plattformen som vi nu tar fram spela en viktig roll.  Sedan kan vi bli mycket bättre på att hjälpa varandra och varandras bolag, t.ex. genom kontakter med underleverantörer och kunder, eller med att identifiera nyckelexpertis nationellt och internationellt.

Det har hittills saknats en plattform för snabb kommunikation mellan alla inkubatorer där man har kunnat ställa enkla frågor och få hjälp, och det har inte heller funnits regelbundna möten för erfarenhetsutbyten. Nu när vi ökar vårt samarbete blir de här kommunikationskanalerna allt viktigare, och det blir naturligt att den nationella plattformen får ta ansvar för dem.

* Har du sett några gemensamma utmaningar och svagheter hittills under förstudien där du skannar av svenska life science-inkubatorer och science parks?
Life science är ett väldigt speciellt område på många sätt – inte minst de olika nationella och internationella krav som ställs på våra produkter och tjänster. Till exempel skulle vi i ett mycket tidigare skede behöva få in kunskap om regulatoriska krav, så att våra bolag kan utveckla lämpliga strategier i ett tillräckligt tidigt skede. Några inkubatorer är speciellt duktiga på regulatoriska frågor, så det gäller att sprida den kunskapen på ett strukturerat sätt.

En annan sak som jag tror många inkubatorer brottas med är att få ett bra inflöde av life science-bolag i ’rätt’ fas för olika internationaliseringsprogram, som till exempel detaljerad marknadssondering, internationella kundträffar mm. Dessa kräver att man upprätthåller ett struktur- och kunskapskapital som blir svårt när antalet ’case’ varierar från år till år. Här kan ett nationellt samarbete vara till hjälp då vårt gemensamma flöde blir tillräckligt stort, och vi kan tillsammans ta ett ansvar för upprätthålla och utveckla programmen.

* Vad är nästa steg?
Det här pilotprojektet är på två år, så vi har beslutat att prioritera två områden i början. Först ska vi tillsammans utveckla workshops inom regulatory, CE-märkning och GDPR för tidiga life science-bolag. Tanken är att organisera dessa på regional nivå för att underlätta för bolagen att delta, men innehållet ska vara detsamma. ALIS-gruppen har ett gemensamt ansvar för att utveckla innehållet.

Det andra området vi kommer att börja med är hjälpa våra startup-bolag att förstå hur stora bolag tänker när de in-licenserar projekt eller förvärvar bolag. Här kan vi dra nyttja av den kompetens som finns inom storbolag som AstraZeneca, ThermoFischer, GE mfl. Vi kommer också att bjuda in så kallade ’deal makers’ och personer från bolag som har genomgått ett förvärv, för att kunna ge ett 360-graders perspektiv på hela in-licenserings- och förvärvsprocessen.

Vill du veta mer?
Kontakta gärna Andy Browning på tel: 070-618 1635 eller andy.browning@uic.se.