Ekonomiskt stöd till strategi för immateriella tillgångar

Nu finns möjlighet att ansöka om medel för att med hjälp av expertkompetens ta fram en strategi för hantering av företagets immateriella tillgångar, eller att utveckla er befintliga strategi. Immaterialrättsstrategin ska vara starkt kopplad till företagets affärsplan och ska fokusera på hur hantering av immateriella tillgångar kan bli affärsverktyg för att bygga värde i bolaget utifrån era förutsättningar.

Insatsen fokuserar på att ta fram en övergripande strategi för hantering av immateriella tillgångar och innebär ett större affärsfokus än att till exempel titta specifikt på en enskild patentansökan, eller ett enskilt varumärke.

IP-strategin tas fram av en extern konsult som UIC anlitar. Det innebär att ni inte behöver hantera några fakturor. Under processens gång kommer ni också att ha löpande kontakt med affärsutvecklare på UIC som kan agera bollplank. Stödet motsvarar ett värde av upp till 50 000 kr och räknas som ”inte stadsstöd”.

 

Kvalifikationskrav för ansökan

  • Medverkat på Vinnovas IP-strategi seminarium 10/11 eller 14/1
  • UIC-bolag (max ett år från start av senaste program)

Erbjudandet
Framtagandet av strategin kan inkludera ett eller flera av följande moment:

Moment A) Identifiering och ägandefrågor
Arbetet i moment A ska säkerställa att ni utifrån företagets affärsstrategier/ affärsplaner/ identifierade marknadsposition analyserar vilka immateriella tillgångar som finns i företaget och reda ut ägarförhållande till dessa.

Moment B) Omvärldsanalys
Syftet med moment B) är att med avstamp från moment A) identifiera konkurrenter och deras immateriella tillgångar för att kunna bedöma och värdera företagets positionering på marknaden, dess risker för tvister och värdet hos de identifierade immateriella tillgångarna ur moment A. Detta arbetsmoment ska också ge underlag för bedömningen av hur företaget kan utveckla nuvarande och framtida immateriella tillgångar.

Moment C) Framtagande av strategi och plan för genomförande
Den genomgång som gjorts i moment A och B utgör underlag för att ta fram en strategi som ska fokusera på hur hantering av immateriella tillgångar kan bli affärsverktyg för att bygga värde i bolaget utifrån företagets förutsättningar, peka på hur man knyter ihop innovationsarbete och hantering av immateriella tillgångar samt vara starkt kopplad till företagets huvudsakliga affärsplan (eller motsvarande).

Rapportering

Efter varje moment ska konsulten lämna en skriftlig rapport som delas med företaget och er kontaktperson på UIC. Ni skriver också en kort delrapport efter varje moment, som är utgångspunkt för diskussion med oss på UIC och beslut om nästa moment.

 

Ansökan

För att ansöka om ekonomiskt stöd till strategi för immateriella tillgångar

Klicka här

Ansök senast 15/2

 

Frågor?

Kontakta finansiering@uic.se

UICs partner