UICs policy för behandling av personuppgifter

Personuppgiftslagen gäller för behandling av personuppgifter såväl av myndigheter, företag som enskilda individer. Som personuppgifter räknas all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en privatperson som är i livet.

Syftet med policyn är att du som kund ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Vi skyddar din integritet

Vi på UIC värnar om den personliga integriteten. Kundens personuppgifter är alltid skyddade hos oss. Vi prioriterar skyddet av all information som anförtros oss och följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Bara ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen. UIC behandlar personuppgifter endast för särskilda och uttryckligt angivna ändamål.

Så här behandlar UIC personuppgifter

UIC behandlar personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet. Vissa uppgifter är vi skyldiga att spara av andra rättsliga skäl, till exempel för bokföringsändamål och krav från myndigheter. Vi kan även använda de uppgifter vi har om kunden för att lämna relevant information om och marknadsföring av våra egna och särskilt utvalda samarbetspartners varor och tjänster. När personuppgifter lämnas ut för behandling för UICs räkning görs det enligt särskilt avtal med sekretessåtagande.

Användning av personuppgifter

UIC behandlar personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla det avtal som ingåtts med den registrerade samt när det behövs för att fullgöra skyldigheter enligt gällande lag. När avtal eller stöd i lag saknas inhämtas samtycke och i vissa fall kan behandling ske med stöd av en s.k. intresseavvägning.

Information som lämnats till UIC används för att främja entreprenörers tillväxtresa, genom att exempelvis sätta lämpliga parter i kontakt med varandra, hjälpa entreprenörer att hitta samarbetspartners eller andra stödfunktioner. Även direkt kontakt för information kring finansieringsmöjligheter, partnerevents samt annan relevant information. Allt för att kunna lämna bättre och mer personliga erbjudanden.

Vid anmälan till UICs events tillhandahålls enbart nödvändig information för det specifika eventet, data sparas max två månader. Vid registrering till UICs nyhetsbrev och informationsutskick sparas namn och e-postadress tills prenumerationen avslutas då data raderas.

För samarbetspartners i specifika projekt, deltagare i expertpaneler och dylikt sparas namn, e-post, organisationstillhörighet och telefonnummer i det fall detta tillhandahålls. Data sparas under samarbetets gång och tas sedan bort när så begärs, alternativt högst tio år efter avslutat samarbete.

För att UIC på bästa sätt skall kunna främja entreprenörskap och tillväxt i våra regioner samlas uppgifter in i form av leads. Dessa behandlas enligt intresseavvägning och används för tydligt fördefinierat syfte. Uppgifter av denna karaktär sparas tills syftet är uppfyllt, dock högst två år.

Kunden har alltid rätt att begära att de personuppgifter om kunden som UIC har inte behandlas för direktmarknadsföring.

Insamling av personuppgifter

UIC samlar in personuppgifter huvudsakligen genom

  • brev och korrespondens
  • personliga möten
  • www.uic.se
  • enkäter
  • avtal
  • offentligt tillgänglig information
  • samarbetspartners
  • events

Samtycke

I de fall så krävs erhåller UIC samtycke från kunden innan behandlingen av personuppgifter påbörjas. Kunden har rätt att återkalla ett lämnat samtycke. UIC kommer då inte att behandla ytterligare personuppgifter eller uppdatera tidigare lämnade personuppgifter om kunden, om samtycke är en förutsättning för behandling av personuppgifterna.

 

Tillgång till personuppgifterna

Inom UIC har enbart personer med särskild behörighet tillgång till kunders personuppgifter.

Uppgifter som registreras hos UIC kan i begränsad utsträckning komma att lämnas ut till UICs samarbetspartner, t.ex skickar vi kontaktuppgifter till UIC-bolag till våra partner varje kvartal enligt avtal. Information lämnas ut endast för särskilt angivna ändamål, till exempel för att marknadsföra events.

UIC har även avtal med bolag som behandlar personuppgifter för UICs räkning. Dessa avtal innehåller bestämmelser om sekretess och säkerhet vid behandling av personuppgifter. Det är vidare alltid UIC som ansvarar för behandlingen och kunden kan vända sig till UIC med frågor om behandlingen.

Borttagning/Ändring

Rätt att begära registerutdrag
Kunden har rätt att begära utdrag över vilka uppgifter som UIC behandlar om kunden själv. En begäran om utdrag ska vara undertecknad och skickas per post med en kopia på giltig legitimation.

Kunden kan begära att personliga uppgifter tas bort eller ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga.

Kunden kan också begära att ens uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring. Avsägning av direktmarknadsföring kan göras via mejl. Kom ihåg att vi har identifieringskrav.

Om du önskar bli borttagen eller vill ändra felaktiga uppgifter, vänligen kontakta oss via info@uic.se. 

Användning av cookies

En cookie är en liten textfil som lagras på användarens dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val.

På UICs webbplats använder vi oss av cookies vid företagsinloggning, detta berör enbart de personer som loggar in sig som användare. WordPress använder cookies vid inloggning för att behandla inloggningsuppgifter och på så vis förenkla för användaren så länge de är medlemmar.

Google Analytics cookies används av UIC för att optimera alla besökares upplevelse av webbplatsen, samt sammanställa statistik om trafik och kommunikation på vår webbplats.

UICs webbplats innehåller bland annat “dela”-knappar som gör det möjligt för besökare på webbplatsen att dela nyheter med vänner genom sociala nätverk, som till exempel Facebook och Twitter. Dessa externa webbplatser kan placera cookies på din enhet när du är inloggad i deras tjänster. UIC har inte någon kontroll över dessa externa webbplatsers placerande av cookies. Vänligen kontrollera respektive webbplats för mer information om deras cookies och hur du kan hantera dem.

UIC använder inte cookies för att samla personlig information eller känslig information om våra användare. All data som samlas in på www.uic.se hanteras enbart av UIC. Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför din personliga information till tredje part.

Det är upp till dig som besökare om du vill acceptera cookies och du kan när som helst stänga av cookies i din webbläsare.

För att lära dig mer om hur du hanterar cookies, läs mer här: Cookielagen.se