MM18 Medical arbetar för att automatisera diagnostiken av prostatacancer

Erik Forsberg
Erik Forsberg

Patologi är läran om sjukdomar och hur de diagnostiseras, och inom detta område återfinner vi ett av de senast antagna bolagen till Acceleratorn, MM18 Medical. De utvecklar programvaran Cellda® med en ambitiös målsättning: Att ersätta patologens manuella, tidskrävande och subjektiva cancerdiagnostik med reproducerbar, säker och objektiv datoriserad diagnostik. Nytillträdde VD:n Erik Forsberg slår entusiastiskt fast:
Övergången till digitaliserade bilder av vävnadsmaterial inom patologin pågår just nu med snabba steg. Ett naturligt nästa steg blir att automatisera diagnostiken med hjälp av en programvara för bildanalys, som fungerar som ett beslutsstöd till patologen och/eller behandlande läkare.

Den digitala revolutionen utmanar arbetssätt i samtliga delar av samhället, inte minst i sjukvården. Det finns ett stort intresse för användningen av digitala lösningar inom området.
– En relativt omfattande digitalisering har redan skett de senaste fem till sex åren där sjukvårdsregionerna digitaliserar bildhanteringen och har infört scanners som för över vävnadssnitten från objektglas till skannade bilder, berättar Erik och fortsätter:
– Stora studier, såsom den så kallade Panda-studien, stödjer ytterligare insikten om att datoriserad bildanalys kommer att vara ett viktigt beslutsstöd i framtiden.

Som första steg inriktar bolaget sig på prostatacancer som är den vanligast förekommande cancerformen i Sverige, och en av de vanligaste i världen. MM18 Medical kompletterar här många andra företag då fokus ligger på diagnos av vävnadssnitt färgade med antikroppar, så kallad immunohistokemi.  Det stora antalet prostataprover som diagnostiseras ger en förståelse för hur viktig en innovation är som kan effektivisera diagnostiseringen samt minska arbetsbördan inom sjukvården och dessutom kan vara livsavgörande för patienterna.

– Mer än 20 miljoner vävnadsprover från prostata undersöks årligen i Europa och USA. I Sverige får endast 11% av patienterna provsvar inom den av vården utlovade svarstiden och det föreligger en hård arbetsbelastning för patologerna, säger Erik.

Ni är nyss antagna till Acceleratorprogrammet, vad attraherade er till det?

– Nätverket och de kvalificerade tjänster som kommer med Acceleratorprogrammet och UICs modell som erbjuder affärscoacher anpassade till bolagets olika faser var viktiga faktorer för MM18 Medicals beslut att ansöka till Acceleratorprogrammet.

Tidigare under året avslutade ni en investeringsrunda där flera tunga investerare, bland annat UU Invest, Beijerstiftelsen och Linnéa Capital, gick in. Nyemissionen ger er en skjuts i utvecklingen mot en CE-märkt produkt.  Hur ser er tidplan ut?

 – Tidplanen ligger just nu som en viktig del i den affärsplan som arbetas fram tillsammans med bland annat affärscoachen från UIC. Det regulatoriska arbetet framskrider och vårt mål är att kunna ha en första och CE-märkt produkt klassificerad som IVDR Klass C på marknaden 2024. Den uppdaterade affärsplanen kommer att ge mer detaljerad information om tidplanen, avslutar Erik.

Länk till pressmeddelande om nyemission och nya namn på nyckelpositioner i MM18