OM UICUIC-PARTNER

STUNS

STUNS

Besöksadress: Uppsala Science Park, Dag Hammarskölds väg 38, Uppsala
Telefon:

Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle

STUNS uppgift är att utveckla samarbetet mellan universiteten i Uppsala, näringslivet och offentliga organisationer. Målet är att förstärka konkurrenskraften hos universiteten, företagen och de offentliga aktörerna i Uppsala län och att därigenom stimulera regionens långsiktiga ekonomiska tillväxt. STUNS fungerar som diskussionsforum och mötesplats för regionens beslutsfattare, och stödjer och genomför projekt av gemensamt intresse som inte naturligt passar hos någon av STUNS stiftare eller som gynnas av brett stöd.

STUNS insatser har tydlig tidsbegränsning, mätbara mål och definierad resursallokering. För att nå goda resultat begränsas STUNS insatser till ett mindre antal projekt med hög aktivitetsnivå inom de områden som styrelsen beslutat. Utöver tidsbegränsade projekt bedriver STUNS kontinuerligt omvärldsbevakning och andra liknande aktiviteter till stöd för STUNS verksamhet och utveckling.

  • STUNS verksamhet är idag koncentrerad till fyra strategiska fokusområden:
    • Life science genom klusterorganisationen Uppsala BIO.
    • Energi med testbäddar och affärsplattformar för kundföretag och teknikleverantörer i STUNS Energi.
    • Innovation och affärer med samlokalisering av innovationssystemets aktörer och regionens företagsinkubator UIC.
    • Hållbara samhällen

Kontaktpersoner

Andreas Larsson
070-377 18 38
andreas.larsson@stuns.se